Domnīca par sociālo darbu kopienā Ādažu novadā – tiltam starp pašvaldību un iedzīvotājiem jābūt!

Lai diskutētu par sociālo darbu kopienā, tā nozīmību, kā arī galvenajiem šķēršļiem, 15. septembrī Ādažu novadā notika domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem” – Labklājības ministrijas (LM) informatīvās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros. Domnīcā piedalījās Ādažu novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, iedzīvotāji, deputāti, Sociālā dienesta darbinieki, pašvaldības institūciju pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvji, kā arī citu novadu sociālo dienestu darbinieki.

Ādažu novada pašvaldība ir viena no septiņām pašvaldībām, kurā tika īstenots pilotprojekts par sociālo darbu kopienā, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. 

15.septembris Ādažu novadā paliks atmiņā ar iespēju satikt savējos, lai kopā apspriestu novadam aktuālus jautājumus, apzinātu savus resursus un nostiprinātu sociālā darbinieka kopienā lomu, kā arī simboliski paužot atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem bez vecāku gādības, uzvelkot kājās atšķirīgus apavus.

Pasākuma atklāšanā Karīna Miķelsone, Ādažu novada domes priekšsēdētāja, izteica lielu pateicību sociālajiem darbiniekiem, kas palīdz veidot sabiedrību viedāku, mīlošāku, pieņemošāku: “Mēs katru dienu atrodamies sociālajā vidē un mijiedarbojamies viens ar otru, tāpēc aicinu ikvienam sajust un pieņemt mūsu sabiedrības dažādību. Simboliski arī es šodien esmu uzvilkusi dažādas kurpes”.

Domnīcas ietvaros dalībnieki strādāja 5 grupās, lai identificētu sociālās problēmas Ādažu novadā, apzinātu iekšējos resursus, izzinātu iedzīvotāju gatavību iesaistīties problēmu atšķetināšanā un sadarboties ar pašvaldību, kā arī vienlaikus nostiprinātu sociālā darbinieka kopienā lomu ilgtermiņā.

Edgars Pudzis, Ādažu novada iedzīvotājs, uzskata, ka sabiedrība pati zina savas vajadzības, tāpēc jāļauj viņai līdzdarboties savas dzīvesvietas attīstīšanā, bet sociālais darbinieks ir kā tilts starp kopienu un pašvaldību: “Covid laiks pierādīja, ka daudzas lietas iespējams paveikt pašorganizējoties, tomēr vienā brīdī bija nepieciešama profesionāla palīdzība kā ķēdītes turpinājums.”

Galvenās identificētās problēmas bija iedzīvotāju (kā senioru, tā jauniešu) vientulība, socializācijas ierobežojumi – infrastruktūras (transporta) un pulcēšanās telpu neesamība. Savukārt kā iedzīvotāju aktivitāti mazinošs iemesls tika minēts informācijas trūkums – tie, kuri gribētu iesaistīties, nezina, kā to izdarīt un dažkārt arī netic pārmaiņu iespējamībai. No sociālā darbinieka kopienā tiek sagaidīts, ka viņš būs aktīvs līderis, tilts starp pašvaldību un iedzīvotājiem – kopienai patiesi piederīgs patriots, kurš zinās iedzīvotāju patiesās vajadzības un kura darbība ilgtermiņā spēs novērst sociālo problēmu cēloņus.

Ādažu novada iedzīvotāja un aktīviste, arī vienas darba grupas vadītāja Inga Jakste uzsver pastāvošo plaisu starp pašvaldību un iedzīvotājiem, vienlaikus atzīstot: “Mums novadā ir sociālās darbinieces Gunitas Dzenes izveidots brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis” – mazs, efektīvs kopienas paraugmodelis. Tas ir perfekts piemērs tam, ko sociālais darbinieks spēj paveikt iedzīvotāju labā, cik šis ieguldījums ir nozīmīgs un nepieciešams novada ilgtspējīgai attīstībai. Tāpēc ar sociālā darbinieka kopienā amata ieviešanu es saistu lielas cerības. Ir jābūt kādam, kurš aktīvi pārstāv iedzīvotāju intereses un vajadzības.”

Gunita Dzene, Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta kopienas vecākais sociālais darbinieks, ir cilvēks savā vietā, kas mīl savu darbu un tic nākotnei: “Lai dzīvotu labāk, mums visiem kopā ir jāsadarbojas. Tikai kopā darot, apvienojot resursus, mēs varam savu vidi padarīt labāku. Un mēs to kopā izdarīsim!”

Domnīcu cikls Labklājības ministrijas kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros šoruden notiks vēl sešās citās Latvijas pašvaldībās. Nākamā domnīca notiks Tukuma novadā, 27. septembrī.

Pilotprojekts “Sociālais darbs kopienā” notika LM projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus septiņās pašvaldībās – Cēsu, Tukuma, Bauskas, Rēzeknes un Ādažu novadā, kā arī Daugavpils un Rīgas valstspilsētā. Tā mērķis bija metodoloģijas un principu izstrāde sociālo problēmu risināšanai un to preventīvai novēršanai kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību. Sociālais darbs kopienās ir viena no sociālā darba formām, kuras mērķis ir veicināt augstāku tās pārstāvju labklājību un labbūtību, sekmēt pašorganizēšanās prasmju pilnveidi un sociālās atbildības līmeņa pieaugumu. Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem un viņu vajadzībām, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu identificēšanu un prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta diemžēl ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Šim pilotprojektam noslēdzoties, LM šā gada rudenī piecu novadu un divu valstspilsētu pašvaldībās īsteno kampaņu “Savējais savējiem!”, kuras mērķis ir padziļināti apzināt sociālā darbinieka kopienā lomu un nozīmi gan aktivizējot jau esošās vietējās kopienas un to resursus, iespējas, gan meklējot veidus, kā sasniegt sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un preventīvi risināt dažāda līmeņa sociālās problēmas Latvijas novados.